torsdag 13 oktober 2016

Kampen mot förödande bergtäktsplaner i Ekeby närmar sig avgörande

Vid en av Ekebys många hästgårdar, 700 meter från den planerade bergstäkten
Svea hovrätt genomförde syn – undersökning på plats – av hästnäring, kulturlandskap och natur 

Tunglastad trafik, dygnet-runt-buller, sprängningar, vibrationer och dammoln. Det kan bli verklighet i Ekeby utanför Tungelsta i Haninge – ett av de hästtätaste kulturlandskapen i länet – om bergproducenten Sand och Grus Jehander AB får grönt ljus att öppna bergstäkt. Resultatet kan bli 160 lastbilar om dagen på lilla Söderbyvägen, en lastbil var fjärde minut.

Storsamling i Ekeby loge
– Mitt hus ligger precis vid den planerade bergtäktsavfarten till Söderbyvägen. Jag visste inte att ett företag bara kunde komma och göra så här mot oss som bor här, säger Michael Eriksson.
Motståndet är kompakt från både boende, föreningar och även Haninge kommun. Hösten 2014 godkände länsstyrelsen Jehanders ansökan. Över 300 överklaganden kom in. I november 2015 upphävde Mark- och miljödomstolen beslutet. Men Jehander gav sig inte och fick prövningstillstånd.

Idag undersökte domstolen villkoren på plats, genom en så kallad syn vilken inleddes med en samling i Ekeby loge, invid säteriet, där alla parter anhöll hos domstolen på vilka platser synen skulle äga plats. På listan fanns hästnäringar, småvägar och trafikplatser. Från Rättvisepartiet Socialisterna (RS) deltog Mattias Bernhardsson och Mi Alforsen.

Syn med rätten vid planerade bergstäkten. Mattias Bernhardsson (RS)
berättar om tallhallmarksskogens värden
Mattias Bernhardsson (RS), gruppledare i kommunfullmäktige, föreslog att rätten även skulle besöka det skogsområde som bergstäkten planeras i. Mattias informerade om att den äldre tallhällmarkskogen som sträcker sig från det föreslagna täktområdet till Träsksjön har naturvärdesklass 2 och är av länsintresse, samt att Träsksjöns avrinningsområde är av naturvärdesklass 1 och av riksintresse.
Rätten var först tveksam till förslaget men ändrade sig efter instämmande inlägg av boende och Haninges kommunekolog Malin Löfgren som upplyste om kommunens naturvårdsintressen.
– Haninge har bett Skogsstyrelsen om en naturinventering av området, som vi redan vet är hem åt en tjäderpoulation såväl som rödlistade arter som mo-taggsvamp och tallticka, berättade Mattias Bernhardsson när rättens synrunda hade hållplats vid det planerade täktområdet.
– Jehander hävdar att området redan är drabbat av bullerstörningar. Men de menar grustaget som inte varit i drift i 20 år. Lyssna, uppmanade Mia Engström. Det enda som hördes var fågelkvitter. 
Mia Engström berättar om bullervillkoren vid Ekeby säteri
Rätten stannade till vid flera hästgårdar. Vi Ekeby Säteri tog en av ryttarna, Anna-Karin till orda för att svara Jehanders påstående att bullernivåerna inte skulle påverka hästarna:
– Jag minns när de sprängde vid väg 73, som ligger längre bort än det ni nu föreslår, då stegrade hästarna och flera flydde.
Anna-Karin
Jehander visade gamla kartor för rätten för att påvisa hur boende inte drabbades allt för mycket. Men boende reagerade på att deras hus inte ens var utmärkta på kartan.
En av de icke utmärkta gårdarna, en nybyggd hästgård, ligger bara 700 meter från det planerade täktområdet, ca 15 meter lägre beläget och i ofta direkt vindriktning. De enorma dammolnen kommer med största sannolikhet dra rakt in över gården.
Jehander vill i 20 års tid ta ut fyra miljoner ton berg. Även Skanska har under våren lämnat in sin ansökan om en annan bergtäkt, också utanför Tungelsta där de i 30 år vill ta ut tio miljoner ton berg och morän.
Mi Alforsen (RS)
– Ett företags vinstintresse ska inte kunna gå före alla andra allmänintressen – från hästhållningen i Ekeby, kommunens bostadsplaner i Tungelsta såväl som skydd av skogen kring Träsksjön. Det här är orsaken till att det behövs kommunal vetorätt mot stora och miljöfarliga exploateringar, säger Mi Alforsen (RS).
 Läs mer: 
Stoppa skövlingen av gammelskogar, fjäll och stränder 
RS ensam opposition mot skövling av skogsmarker nära Tyresta nationalpark
Rättvisepartiet Socialisterna vill se fler naturreservat i Haninge (RS listar de viktigaste områdena) 
Skydda naturen i Arbottna från exploatering 
Länsstyrelsen kör över Haninge kommun om strandskyddsdispens till miljardär 
Sluta förstör vår skärgård! 
Ornö: RS kräver att strandskyddet respekteras 
Debatt och samråd om Huvudskär (arkipelagen räddades!) 
RS teateraktion i protest mot att Wallenberg tillåts exploatera sönder Aspö

tisdag 11 oktober 2016

Stoppa skövlingen av gammelskogar, fjäll och stränder

60 procent av svenska skogen kalhyggd
”Det finns inga kalhyggen längre” enligt Sveaskogs tidigare skogschef
Herman Sundqvist. Denna skärmdump av Björn Olins överflygningsfilm
över Långträskberget i Piteå talar om motsatsen,
en av Sveaskogs många kalhyggda skogar och berg.
”Det är dags att även i Sverige våga ställa offensiva krav på ägande och kontroll över de resurser som krävs för att möjliggöra naturskydd, klimatomställning och gröna jobb”, säger Mattias Bernhardsson som efterlyser en djärv Leap-rörelse av fack, samebyar och klimatorganisationer

Av Mattias Bernhardsson,
kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge
- - -

Sveriges återstående gammelskogar, oexploaterade stränder och fjäll är hotade.
Hela 60 procent av den svenska skogen har utsatts för kalavverkning. När träd till slut planteras är det inte längre skog, utan raka och täta planteringar på ofta sönderkörd och upplöjd mark, ogenomträngliga av sly och med endast spillror av det tidigare djurlivet kvar.

”Allvarliga körskador ska ej förekomma” (Holmen skog ”Miljömål 2014”).
Foto: Malin Sahlin. Ur Skydda skogens film ”FSC, Falsk Skogs Certifiering”
Bekanta läten av gammelskogens karaktärsdjur tystnar – tjädrar, lavskrikor, hackspettar och berguvar trängs liksom tusentals andra arter undan i resterna av deras tidigare livsmiljöer. Långt mindre än 1 procent av alla slutavverkningar är bundna till någon form av krav på hänsyn till miljö eller kulturarv.

Om avverkningen fortsätter i samma takt som nu finns inga ursprungliga skogar kvar i Sverige om tjugo år förutom i redan skyddade områden, enligt viltekologen Jon Anderssons unika kartläggning av tillståndet i skogen.
I Gävleborgs län har skogsägarna lämnat in anmälningar om avverkning för motsvarande 23-24 procent av hela länets skogsbestånd. Men egentligen är det värre, eftersom endast gammal skog slutavverkas. Det kan röra sig om planer att avverka så mycket som 75 procent av länets äldre skog.

Grafik från Jon Andersson animering över förvandlingen av ett
17 000 kvadratmeter stort område (motsvarande Värmlands län) i Västerbotten från 1950 till idag.
I fjällen hotas såväl skogen som fjällhedar och våtmarker av utländska gruvbolag som i Sverige har hittat en av världens mest liberala minerallagar. Hundratals prospekteringstillstånd har klubbats igenom i fjällen utan seriösa miljökonsekvensbeskrivningar, även i naturreservat som Sjaunja och Vindelfjällen.

Sjaunja är landets näst största naturreservat – lika stort som Blekinge – och som en del av Laponia ett skyddat världsarv. Artrikedomen saknar sannolikt motsvarighet i landet och våtmarkerna har klassats som ett av världens mest skyddsvärda. Där har Boliden AB fått tillstånd att provborra efter guld, silver och koppar.

Sjaunjas milsvida vildmark och rika fågelliv är hotat.
Foto: Mattias Bernhardsson
I Vindelfjällen – Sveriges största naturreservat – borrade gruvbolaget Blackstone Nickel tills de begärde konkurs lagom inför att det var dags att betala ett skadestånd till en drabbad sameby. Något år senare sökte två av kapitalisterna nya tillstånd i reservatet för ett nytt bolag – Gungir Resources – vilket beviljades.
Vindelfjällen
"2015 ökade antalet dispenser från strandskyddet i Sverige med hela nio procent. Sedan början av 2000-talet har antalet ökat med cirka 35 procent"
Även landets orörda stränder minskar snabbt. De rika ska ju bo någonstans och säkerligen inte på hyggena. Krav på att strandskyddet lyfts för stora lyxvillor av glas och betong innebär en privatisering av allemansrätten. Ofta skövlas all vegetation ned mot nya och stora privata brygganläggningar, ibland olagligt med staket ned till vattnet.
2015 ökade antalet dispenser från strandskyddet i Sverige med hela nio procent. Sedan början av 2000-talet har antalet ökat med cirka 35 procent.
Strandskyddet urholkades under borgarnas styre, stick i stäv med två tredjedelar av svenska folket. Nu fortsätter S-MP-regeringen i samma spår med en ny utredning för att underlätta upphävande av skyddet.

måndag 10 oktober 2016

Debatt om bostadsutvecklingen i Jordbro och Västerhaninge

Bostadskarriär och höjda boendekostnader är inte förenligt med ”ökad social hållbarhet”

På kvällens kommunfullmäktige ifrågasatte Rättvisepartiet Socialisterna (RS) både planerna på bostadsrätter i Jordbro samt att kommunal mark säljs på bekostnad av kultur och fritid.
Först ut var Robert Bieleckis (RS) utfrågning av kommunalrådet Meeri Wasberg (S):

Robert Bielecki (RS)
– Kommunstyrelsen har beslutat att teckna ett markanvisningsavtal för mark i direkt anslutning till Jordbro och Västerhaninge Centrum med Samhällsbyggnadsbolaget, som drivs av socialdemokraten Iljan Batljan och ärkeskurken Bert Karlsson, bakom ryggen på kommunfullmäktige [läs mer här]. Enligt markanvisningsavtalet kommer bostäder att byggas på den plats där kulturhistoriska byggnader – Klockargården med anor från 1800-talet och Åbygården som är en av de mest populära fritidsgårdarna i Haninge – står idag, sa Robert Bielecki (RS) och krävde svar från kommunalrådet:
– Vi kräver att ärendet tas upp i kommunfullmäktige i enlighet med kommunallagen då ärendet är av principiell beskaffenhet och större vikt. Vi förutsätter och vill ha bekräftelse på att kommunfullmäktige beslutar i frågan. Kan du, Meeri Wasberg, bekräfta att så kommer att ske?
Meeri Wasbergs (S) svar var till större delen att rabbla självklarheter som redan framgår i kommunstyrelens handlingar. Att just Klockargården skulle rivas ansåg hon ”inte vara troligt”, trots att den ligger inom det område markanvisningsavtalet medger företaget att bygga bostäder på. Om Åbygården kommenterade hon inte.
I Jordbro kommer bostäder att byggas på den plats Jordbro Kultur- och föreningshus ligger idag. Istället kommer ett nytt men mycket mindre kulturhus att byggas.
Både Klockargården och Åbygården liggen inom Åby 1:31 som tillsammans
med alla annan mark runtomkring Västerhaninge centrum nu
markanvisats till Samhällsbyggnadsbolaget
Meeri Wasberg (S) vägrade bekräfta att markförsäljningen bör fattas av kommunfullmäktige, men försvarade att marköverlåtelsen fattades av kommunstyrelsen med argumentet att det var ”viktigt för Samhällsbyggnadsbolaget” och att det är viktigt att ”gå från ord till handling”.
Robert Bielecki (RS) ifrågasatte även formuleraingar i markanvisningsavtalet som indikerar att de förbereder för ett ”kompispris” med Batljan (S):
”Som vägledning för kommande prissättning vid markförsäljning konstaterar parterna att Haninge vid tiden för detta avtals tecknande slutför flerbostadsshusbebyggelse i Jordbro respektive Västerhaninge där försäljningspriserna uppgår till 2000 kr/m2 BTA respektive 3000 kr/m2 BTA”, står det i markanvisningsavtalet.
– Det är en väldigt konstig formulering. Det är en oberoende part som ska värdera marken som ju i detta fall till skillnad från marken ni jämför med är direkt centrumnära. Kan du förklara varför den här textdelen är med i avtalet?, frågade Robert Bielecki (RS).
– Det var viktigt för den andra parten [S-polaren Batljan] att veta hur det såg ut prismässigt, men det behöver inte se ut så vid prissättningen, svarade Meeri Wasberg (S).
Men varför ha med en prisjämförelse för att tillfredsställa Samhällsbyggnadsbolaget om prisjämförelsen inte kommer att gälla vid försäljningen? Den frågan kvartstår för kommunledningen att besvara. Rättvisepartiet Socialisterna kommer att följa upp denna soppa.

Mattias Bernhardsson (RS)
I nästa debatt argumenterade Mattias Bernhardsson (RS) mot kommunstyrelsens förslag till detaljplan som endast medger att bostadsrätter byggs på den plats Lundaskolan tidigare låg i södra Jordbro.
– Det är bristen på billiga hyresrätter som tvingar ungdomar att flytta ifrån Haninge när de söker sin första lägenhet. Haninge förlorar också skatteintäkter. Många som arbetar på de stora privata arbetsplatserna – och gjort så under en väldigt lång tid samt sökt bostad i Haninge – bor kvar i andra kommuner och betalar skatt där. Det finns inga långa köer för de som vill köpa en bostadsrätt. För de som behöver en hyresrätt, d v s den överväldigande majoriteten av oss, är kötiderna ofantliga. Dessutom finns en risk att ännu fler bostadsrätter bidrar till att än mer driva upp hyresnivåerna i omkringliggande hyresbostäder, sa Mattias Bernhardsson (RS) och yrkade på återremittering:
Rättvisepartiet Socialisternas återremissförslag hade syftet att utreda vilka konsekvenser bostadsrätter skulle få för hyressättningen i området samt för att få till stånd en ordentlig översyn över hur stort behovstryck det finns för hyresrätter respektive bostadsrätter.

lördag 8 oktober 2016

Nej till den nya värnplikten


Nya värnplikten är nästa steg i militariseringen och NATO-anpassningen

Av Per Olsson
- - -

Alla riksdagspartier samlar sig nu för att ta nästa steg i den militära upprustningen – återinförandet av värnplikten. Den nya värnplikten ska ses som en förstärkning och komplement till den renodlade yrkesarmé som infördes 2010.

Med återinförande av värnplikten uppfyller regeringen på nytt krigsmaktens krav på ytterligare “förstärkningar av försvaret”. Detta utöver den rekordstora höjning på 10,6 miljarder kronor 2016-2020 som regeringen och KD, C och M blev överens om i fjolårets Försvarsuppgörelse, som den dåvarande överbefälhavaren (ÖB) Sverker Göranson beskrev som “en viktig och trendbrytande signal till omvärlden” för att i nästa andetag återupprepa att militären egentligen behövde ett årligt tillskott som var dubbelt så stort.
”För oss moderater är det viktigt att det är försvarsmaktens behov som måste styra”, sa M:s Hans Wallmark om varför partiet nu är för återinförande av värnplikten. 
Han talar för alla övriga riksdagspartier. Generalernas och Nato:s behov styr – inte vanliga människors behov. Det är en högerpolitik som kan sammanfattas i vapen och militär istället för välfärd, jobb och bostäder. En politik som stoppar flyktingar men inte vapenexport till diktaturer.
Efter värdlandsavtalet och anslutningen till Natos propagandacentral Stratcom följt av den permanenta militariseringen av Gotland kommer nu återinförandet av värnplikten. Dessa förändringar innebär en kraftigare och snabbare militär upprustning. Det är för att möta de åtaganden som regering och Försvarsmakten gjort till Nato och USA/Pentagon som värnplikten ska återinföras.

fredag 7 oktober 2016

Ren luft alltmer sällsynt


Hela 92 procent av världens befolkning lever i områden som överstiger WHO:s gränsvärden för ren luft

Av Robert Bielecki
- - -

En ny skakande rapport från WHO (Världshälsoorganisationen) visar att hela 92 procent av världens befolkning lever i områden som överstiger WHO:s gränsvärden för ren luft.
Det är den hittills mest detaljerade och genomgående kartläggningen av luftföroreningar som organisationen har genomfört, där de bland annat har tagit fram en interaktiv karta där man kan se var luftföroreningarna är som värst. Särskilt illa är det i Afrika, Sydostasien och Kina, men även Central-, Syd- och Östeuropa, England och Sydamerika har problem med förorenad luft.

Luftföroreningar är extremt hälsovådliga och uppskattas stå för en niondel av världens dödsfall årligen när även luftföroreningar inomhus räknas med (orsakade av exempelvis olika pesticider, olika hushållsprodukter, gaser, byggnadsmaterial som innehåller asbest, bly med mera). År 2012 beräknades över 6,5 miljoner människor ha omkommit av sjukdomar orsakade av luftföroreningar. Även en del långvariga hälsoproblem är ett resultat av dålig luft.
– Luftföroreningar drabbar fortsatt den mest utsatta delen av världens befolkning – kvinnor, barn och äldre. För att människor ska ha hälsan i behåll måste de andas ren luft från sitt första andetag till sitt sista, kommenterar vice generaldirektör doktor Flavia Bistreo i WHO:s rapport.
Det är framför allt i låg- och medelinkomstländer som dessa dödsfall äger rum – omkring 90 procent. Två tredjedelar av dödsfallen äger rum i Sydostasien och västra Stillahavsområdet (där bland annat Kina och Mongoliet inkluderas).
En del av luftföroreningarna – särskilt nära ökenområden – kommer från sandstormar, men den huvudsakliga och allra största källan är de utsläpp som transporter, sopförbränning, kolkraftverk, hushållsbränsle och de stora industrierna står för.

onsdag 5 oktober 2016

Utredning föreslår samtyckeslag och slopat våldtäktsbegrepp


Idag presenterades utredningen om ny sexualbrottslagstiftning och införandet av krav på samtycke finns med som förslag. Göteborgs-Postens ledarskribenter har dock fortsatt sin kampanj mot samtycke.

Av Lina Rigney Thörnblom, 
kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge
- - -

Idag, den femte oktober, presenterade sexualbrottskommittén, bestående av tolv representanter från de åtta riksdagspartierna tillsammans med åtta experter, sitt lagändringsförslag där en samtyckeslagstiftning föreslås.

De liberala ledarskribenterna på Göteborgs-Posten har hakat på tåget mot en samtyckeslagstiftning. Osammanhängande försöker de argumentera för hur en ny lagstiftning inte kommer att göra någon skillnad, att det skulle vara en verkningslös symbolpolitik som kommer att flytta bevisbördan.
Göteborgs-Postens Aleksandra Bo­scanin skrev den 27 september:
”Symbolpolitik av detta slag är destruktiv. När nya lagar implementeras trots att man på förhand kan se att de kommer att vara verkningslösa riskerar det att leda till att människor känner sig förda bakom ljuset. Det är så förtroendet för rättsstaten urholkas.”
Boscanin verkar inte vara så insatt som hon försöker ge sken av. Hon får det att låta som att regeringens utredningsförslag enbart handlar om att samtycke ska råda. Punkt slut. Men så är inte fallet.
Utredningen föreslår att omformulera våldtäktsbegreppet till ”sexuellt övergrepp” och "sexuell kränkning". Anledningen till det är att det idag finns en syn om att det enbart handlar om våldtäkt om just våld, hot om våld eller tvång har förekommit. De offer som utsätts för övergrepp i sömnen, när de är medvetslösa eller den stora andel offer som ”fryser”, alltså stelnar av skräck under övergreppet, är idag näst intill rättslösa. Man har i utredningen även valt att inte använda just begreppet samtycke utan istället "avsaknad av frivilligt deltagande".
Idag krävs det också uppsåt för att man ska kunna dömas för våldtäkt. Och många män har friats för att det saknades uppsåt. Han var helt enkelt inte medveten om att den sovande kvinnan inte ville. I utredningens huvudpunkter finns en oaktsamhetsrekvisit med. Det innebär att ett ansvar läggs på den som vill ha sex och att denne måste förvissa sig om att ett samtycke finns eller att den som vill ha sex har ett straffansvar om hen borde ha förstått situationen, alltså att någon var för full etcetera.

måndag 3 oktober 2016

Kritiserad privat företag tar över vårdcentralen i Tungelsta

Vårdbolag med skattefusk och kritiserade arbetsvillkor i bagaget tar över • RS kräver fortfarande vårdcentral i landstingets egen regi

Stödet för RS krav på att landstinget ska ta över vårdcentralen hade massivt
stöd i debatten i Tungelsta kyrka
Ända sedan det blev klart att privata Aleris stänger vårdcentralen i Tungelsta för att de inte kunde göra nog med vinst, har Rättvisepartiet Socialisterna krävt en landstingsstyrd vårdcentral utan vinstintresse – ett krav som fick masstöd och applåder när Hälso- och sjukvårdsrådet Anna Starbrink (L) pressades i ett fullsatt Tungelsta kyrka.
– Oavsett vilket privat bolag som tar över kommer vinstintresset vara det som styr och det kommer att innebära mindre säkerhet för patienterna i Tungelsta. Detta gäller i hela vården, där BB Sofias nedläggning i värsta förlossningskrisen bara är ett flera exempel, säger Katja Raetz, sjuksköterska och medlem i Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge.
Även Haninges kommunalråd Meeri Wasberg (S) medgav att hon ”struntade i” om vårdcentralen var offentligt eller privat ägt, när hon frågades ut av Rättvisepartiet Socialisterna i kommunfullmäktige.  Och här kommer resultatet: Privata ”Familjeläkarna AB” tar över, ett företag som skattefuskat för vinst och arbetsvillkoren kritiserats från flera håll.

Läkare på företagets vårdcentraler i Jönköping ansåg t o m att de dåliga arbetsvillkoren hotade patientsäkerheten samt vittnade om hur de tillrättavisas om de remitterar patienter till undersökningar ägarna anser vara för kostsamma.
Företagets grundare Staffan Larsson har utretts för bokföringsbrott av Ekobrottsmyndigheten. Kalibers granskning visade att pengar trollades bort till skattefria vinster genom att moderbolaget FL Holding fakturerade dotterbolaget Familjeläkarna varpå pengarna sedan delvis gått till investeringar, vilka i sin tur värderats ner till noll kronor och döpts om till konsultkostnader.
– Landstingspolitikerna fick veta planerna att stänga vårdcentralen i Tungelsta redan 2015. De har haft gott om tid att förbereda egen drift och rekrytering. Istället vägrade de att ta sitt ansvar för en långsiktig lösning, satt och hoppades på att någon vinstdrivande skulle ta över medan månaderna rullade på. Och nu tar de den enda intressenten som slutligen hör av sig, utan någon tanke på vad det innebär för arbetsvillkor, patientsäkerhet eller framtiden, säger Lina Rigney Thörnblom, kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge.

lördag 1 oktober 2016

S-styret avtalar centrummark med f d S-politikerns bolag till misstänkt underpris

Markanvisningsavtal för Jordbro och Västerhaninge centrum aviserar att marken kan säljas till underpris till S-kollegan Ilija Batljans bolag – Rasisten Bert Karlsson delägare

Rättvisepartiet Socialisterna och kampanjen Rusta upp Jordbro demonstrerar,
bland annat för kommunalisering av Jordbro centrum.
Haninges S-ledda kommunstyre (med C och MP) har i kommunstyrelsen beslutat att teckna ett markanvisningsavtal för Jordbro och Västerhaninge Centrum med Samhällsbyggnadsbolaget (SBB). Bakom ryggen på kommunfullmäktige där de saknar egen majoritet.
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB vill köpa både Västerhaninge och Jordbro centrum av de nuvarande ägarna Commerciante – under förutsättning att även kommunens mark i centrumområdena kan ingå i de båda utvecklingsprojekten där nya bostäder i båda centrumområden ingår.
– När jag läser markanvisningsavtalet misstänker jag att det är en förberedelse för att marken till slut säljs till kompispris, säger Rättvisepartiet Socialisternas gruppledare Mattias Bernhardsson.
”Som vägledning för kommande prissättning vid markförsäljning konstaterar parterna att Haninge vid tiden för detta avtals tecknande slutför flerbostadsshusbebyggelse i Jordbro respektive Västerhaninge där försäljningspriserna uppgår till 2000 kr/m2 BTA respektive 3000 kr/m2 BTA”, står det i markanvisningsavtalet.
Mattias Bernhardsson (RS)
– Vi förväntar oss ett värderingsunderlag som klart och tydligt visar hur värderingen ska utföras. Vägledningen i markanvisningsavtalet är konstig då de som prisexempel tar såld mark för bostadsändamål i en kommundels utkant. Men nu handlar det snarare om centralt belägen centrummark, säger Mattias Bernhardsson
Samhällsbyggnadsbolaget drivs av kapitalisten och  förra S-landstingspolitikern Ilija Batljan. Innan landstingspolitiken var Batljan kommunaråd i Haninges grannkommun Nynäshamn, där många av hans storslagna planer uteblev. Det var när Batljan fick sparken som vice vd på Rikshem – sedan det blivit offentligt att han gjort fastighetsaffärer i eget bolag – som han satsade på SBB.
I höst genomförde Batljan en stor nyemission som den pengastarka riksrasisten Bert Karlsson nappade på och köpte in sig i bolaget. Det är dessa kapitalister som S-ledningen vill göra affärer med.
"Kulturhistoriska byggnader i Västerhaninge rivs: Klockargården med anor från 1800-talet och Åbygården
Rättvisepartiet Socialisterna har i flera år kampanjat för trygghetsåtgärder, bättre belysning och att Haninge kommun själva ska ta över det gravt misskötta Jordbro centrum för att möjliggöra sänkta hyror, medvetna placeringar – som ungdomsfik – och ordentlig service. Detta då Commerciante har drivit bort småbutiksägare med höga hyror samtidigt som de låtit centrumet förfalla.

lördag 24 september 2016

"Rädda vårdcentralen i Tungelsta"


I fredags hade Rättvisepartiet Socialisterna (RS) torgmöte i Tungelsta i kampen för att rädda kommundelens enda vårdcentral. Efter att privata Aleris beslutat att stänga vårdcentralen har RS krävt att landstinget går in och driver vårdcentralen i egen regi.
– Här i Tungelsta har vi två äldreboenden och hela 900 nya bostäder som byggs. Här måste det finnas en vårdcentral! Det är en skandal att den borgerliga landstingsledningen struntat i sitt ansvar och uppmanat 6 000 listade patienter att istället ta sig till andra redan överbelamrade vårdcentraler, sa RS kommunfullmäktigeledamot Lina Rigney Thörnblom.

onsdag 21 september 2016

Irlands kamp för aborträtt – en fråga om rätten att överleva

Av Lina Rigney Thörnblom
kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge
- - -

Irland har sett stora protester för aborträtten och opinionen har svängt för att landet ska avskaffa abortförbudet i grundlagen. I oktober beslutar parlamentet om irländarna ska få rösta om frågan.

Rättvisepartiet Socialisternas systerparti på Irland, Socialist Party, spelar en ledande roll i kampen för rätten till abort på Irland. Det var medlemmar i Socialist Party som tog initiativet till ROSA (for Reproductive rights, against Oppression, Sexism & Austerity) [för reproduktiva rättigheter, mot förtryck, sexism & åtstramningar] 2013. ROSA är döpt efter både medborgarrättskämpen Rosa Parks och socialisten Rosa Luxemburg och bildades för att koppla ihop behovet av kvinnokamp med kampen mot åtstramningar.

"2 000 människor samlades i ilska och förtvivlan på gatorna samma kväll. På lördagen samlades 20 000"
Under de senaste åren har det skett en stor förändring i attityden till aborträtt på södra delen av Irland. Savita Halappanavars död den 28 oktober 2012 var startskottet på en ny våg av ”pro choice”-demonstrationer (för aborträtt, i motsats till ”pro life” vilka är abortmotståndare).
Savita Halappana var var gravid, men fostret visade sig vara döende. Hon nekades ändå en abort med förklaringen att Irland är ett katolskt land. Fostret aborterades inte förrän dess hjärta hade slutat att slå och på grund av det dog Savita av blodförgiftning. Hon offrades på religionens och kvinnoförtryckets altare. Men Savitas död gjorde det brutalt tydligt för folk vad Irlands lagar leder till i praktiken. Att även när det står klart att fostret inte kommer att överleva prioriteras det framför den gravida kvinnans liv.
2 000 människor samlades i ilska och förtvivlan på gatorna samma kväll. På lördagen samlades 20 000.

För att förstå Irland idag måste man gå tillbaka i tiden. Staten Irland grundades under fattiga förhållanden 1922 efter frihetskamp och uppror mot det brittiska styret. Inte ens 80 år tidigare hade miljontals människor dött under den irländska svälten.
Den irländska härskande klassen var svag och katolska kyrkan blev för den ett perfekt verktyg för att kontrollera arbetarklassen och också någon som kunde erbjuda tjänster som vård och utbildning i ett samhälle helt utan välfärdssystem.

Alliansen mellan staten och kyrkan har spelat en grotesk roll i förtrycket mot kvinnor som pågår än idag. Efter Irlands grundande skrevs kvinnoföraktet in i grundlagen: ”Staten erkänner att inom hemmet ger kvinnan staten ett stöd som samhället inte skulle vara kapabel till. Staten skall därför sträva efter garantin att kvinnor inte på grund av ekonomi ska behöva tvingas till arbete och därmed negligera sina uppgifter i hemmet”. Formuleringen finns fortfarande kvar i grundlagen.
Homosexualitet var brottsligt fram till 1993 på Irland. Preventivmedel blev inte lagligt förrän 1980 och inte heller skilsmässa blev möjligt förrän under 1990-talet.
Fortfarande idag står kyrkan för utbildningen, där elever antingen går i katolska eller protestantiska skolor, även om det finns ett fåtal ”icke-religiösa” skolor som har startats av föräldrar. I de katolska skolorna förekommer morgonbön och bikt vilka är mer eller mindre ofrivilliga. Barnen tvingas i tidig ålder att känna skam över sexuell lust eller ”omoraliskt leverne” – i bästa fall talas det inte om sex över huvud taget. Sexualundervisning existerar knappt, förutom en gång i 11-12-årsåldern och då mer liknar en biologilektion. Ibland håller utomstående föreläsare i dessa och det kan till och med vara en abortmotståndare.
"80 procent av den irländska befolkningen stödjer att en folkomröstning ska genomföras. Och i oktober ska parlamentet rösta om Ruth Coppingers, medlem i Socialist Party och parlamentsledamot för Anti-Austarity Alliance, motion att genomföra just det"
Katolska kyrkan har varit i blåsväder inte bara för de övergrepp på barn som har uppdagats, utan även efter att man har hittat massgravar där föräldralösa barn eller barn som har tagits från ensamstående mödrar har dumpats efter att de har misskötts till döds av nunnor.

Kollektivavtal kan vinnas genom kamp – inte genom urvattning

Det är dags för nya och större mobiliseringar, LO
SD och borgarna stoppar regeringens lagförslag om sociala krav i upphandlingar

Av Mattias Bernhardsson
kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge
- - -

Efter att Sverigedemokraterna meddelade att de inte tänker stödja regeringens lagförslag – att möjliggöra upphandlande myndigheter att ställa sociala krav på leverantörer – har LO såväl som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet med rätta gått till angrepp mot SD:s arbetarfientlighet. SD är vågmästare i riksdagen och fäller därmed förslaget.

Men vad hade de väntat sig? Att SD inte skulle rösta med borgarna? Att SD inte var arbetarfientliga?
SD:s ekonomisk-politiska talesperson Oscar Sjöstedt säger rakt ut att de anser förslagen vara ”näringslivsfientliga”. Och det är ingen nyhet att SD är höger och därmed röstar med högern mot fackliga framsteg såväl som mot ökad jämställdhet. SD har bland annat röstat mot rätt till heltid, att lägga ned FAS 3, obligatoriskt stöd till kvinnojourer, jämställd arbetsskadeförsäkring samt stärkt arbetslivsförsäkring för att nämna några.
SD har också gjort klart att de tänker sätta stopp för varje förslag att begränsa vinsterna i välfärden.

Visserligen har SD:s tydliga högersväng i fråga om kollektivavtal och vinster i välfärden en grund i näringslivets ihärdiga lobbande med hemliga möten och bjudmiddagar. Men SD har alltid varit motståndare till kollektivavtal och att stoppa vinster i välfärden, även om de gett sken om något annat. Det som ändrats är att SD nu öppet visar de borgarliga partierna att de vill styra med dem efter nästa val – en invit som partiledarna Anna Kinberg Batra (M) och Ebba Busch Thor (KD) besvarat med SD-vänliga uttalanden.
Kollektivavtal eller ett stopp för vinster i välfärden kan inte vinnas genom att endast lägga lagförslag. Det kräver kamp.

fredag 16 september 2016

Fullsatt Tungelsta kyrka krävde vårdcentral i offentlig regi

Utbredd kritik mot privatiseringseländet pressade politikerna
Rättvisepartiet Socialisternas gruppledare i Haninge kommunfullmäktige,
Mattias Bernhardsson pressade Hälso- och sjukvårdsrådet i Landstinget
I maj meddelade Aleris som driver vårdcentralen i Tungelsta att de säger upp sitt avtal med landstinget i Stockholm eftersom det inte är lönsamt nog. Det borgerliga landstingsstyrets nonchalans i frågan har framkallat en folkstorm.
Protesterna har till att börja med pressat landstingspolitikerna att förstå att det behövs en vårdcentral i Tungelsta, att 6 000 listade patienter vägrar sätta sig på tåget och skriva sig på de andra vårdcentraler i området med redan långa väntetider.

Rättvisepartiet Socialisterna (RS) står för att landstinget måste sätta upp en vårdcentral i egen regi, vilket tydligt framfördes i Haninge kommunfullmäktige den 12 september i debatt mot kommunalrådet Meeri Wasberg (S). Ett flygblad med samma tema delades ut till alla mötesdeltagarna på protestmötet i Tungelsta igår.
Inbjudna till protestmötet – som arrangerades av Tungelsta Folk och Trädgård – var hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Anna Starbrink (L), 1:e vice ordförande i sjukvårdsutskott- och styrelsen Söder Jessica Eriksson (L), tjänsteman och ansvarig för avtalet med Aleris Peter Hultqvist, Haninges kommunalråd Meeri Wasberg (S) och vikarierande oppositionsrådet i Haninge Sven Gustafsson (M).

Politikerna som inledde gav alla typiska politikersvar: ”Vi beklagar att det har blivit såhär”, ”Det är vår ambition att ha en vårdcentral här”, Det är en viktig fråga”, ”Vi hoppas att någon annan ska ta över” och så vidare. Det fanns en bred samstämmighet mellan M, L och S att det inte spelar någon roll huruvida vårdcentralen drivs i privat eller offentlig regi.
Från golvet var man dock långt ifrån nöjda med politikernas inledande svammel.
– Varför agerade ni i landstinget inte med en gång när ni fick reda på att avtalet hade sagts upp?, dundrade en tungelstabo upprört.
Svaret blev då att de ”sonderar möjligheterna för vilken driftsform som ska gälla”.

Mattias Bernhardsson, gruppledare för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge kommunfullmäktige ställde då hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande mot väggen:
– Frågan om driftform är också en fråga som tid. Den 30 november stänger Aleris vårdcentralen. Ni säger att ni har "hoppats på att en ny privat vårdgivare ska anmäla intresse att ta över", men ingen har ju gjort det. Nu har det gått månader. Och nu säger ni att ni ska – "om några veckor" – börja ringa runt till olika privata vårdföretag och fortsätta 'hoppas'. Hur kan ni ha tid till det? De 6 000 listade patienter som står utan vårdcentral snart har inte den tiden. Ni måste börja nu – agera och ta över vårdcentralen i offentlig regi, krävde Mattias Bernhardsson (RS).

måndag 12 september 2016

RS ensam opposition mot skövling av skogsmarker nära Tyresta nationalpark

Foto: Mattias Bernhardsson
Haninge ska avverka i Lötkärrsskogen • Tredje fallet av exploatering för bostäder i Gudö invid nationalparken klubbad i kommunfullmäktige

Mattias Bernhardsson (RS)
Boende vid Gudö i Vendelsö satt med under kvällens kommunfullmäktige i hopp om att Haninge kommunfullmäktige skulle ta sitt förnuft till fånga och bevara deras skog där kommunen istället vill bygga bostäder: Lötkärrsskogen strax intill Tyresta nationalpark.
Inom skogsområdet Lötkärrsskogen som ska skövlas finns rödlistade arter som buskskvätta och i närområdet har även spillkråka och gulsparv observerats. Trots att skogsområdet i sig inte är av sådan naturvärdesklass för ett formellt skydd, så är det ett naturvärde för de som bor och nyttjar skogen för rekreation.

Enda orsaken till att området är listat som möjlig plats för bostadsexploatering är att borgarna och Miljöpartiet drev igenom Vendelsö utvecklingsprogram i kommunfullmäktige 2010, trots att det framkommit att beredningens ordförande – Harry Hedemark (KD) – själv var markägare i Lötkärrsskogen och hade stora ekonomiska intressen att området exploaterades. Det var en skandal då och det är en skandal nu.
RS: "exploateringen går emot uttryckliga bestämmelser i Haninges översiktsplan"
Rättvisepartiet Socialisterna (RS) var enda opposition. De andra partierna klubbade för. Men RS kommer att diskutera med boende sakägare och föreningar om möjlighet att överklaga, särskilt efter att RS under pågående kommunfullmäktigesammanträde visat hur exploateringen går emot uttryckliga bestämmelser i Haninges översiktsplan som samma kommunfullmäktige ställt sig bakom.


Här är Mattias Bernhardssons (RS) anförande som ingen vågade ta replik på:

Rätt till heltid – men utan delade turer

Robert Bielecki (RS)

På kvällens kommunfullmäktigemöte debatterades kommunledningens (Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet) förslag till att införa rätt till heltid för de som önskar från och med 2017 för fritidsledare, stödassistenter, undersköterskor och vårdbiträden. Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna yrkade att frågan skulle återremmitteras (skickas tillbaka till Kommunstyrelsen) för att "utredas ytterligare", med stöd av Sverigedemokraterna. Att återemmittera kräver bara en tredjedel av ledamöternas röster.

Sven Gustafsson (M) visade dock vad högern tyckte egentligen tyckte om rätt till heltid:
– Det är ren socialistisk plakatpolitik.
Frågan kommer att komma tillbaka på nästa kommunfullmäktige. Rätt till heltid stöds även av Rättvisepartiet Socialisterna, Vänsterpartiet och Haningepartiet, vilket innebär att det finns majoritet för att införa rätt till heltid.
Vänsterpartiets Nafi Cilgin och Samuel Skånberg argumenterade under kommunfullmäktige om varför rätt till heltid är en viktig jämställdhetsfråga och hur betydande inkomstökningar olika arbetare skulle få med möjligheten att gå upp till heltid.

Rättvisepartiet Socialisternas Robert Bielecki lade fokus på att rätt till heltid måste införas på rätt sätt:

RS pressade kommunalrådet om att rädda dansbanan i Brandbergen och förskolegården i Ribby

Lina Rigney Thörnblom (RS)
Lina Rigney Thörnblom från Rättvisepartiet Socialisterna frågade ut det socialdemokratiska kommunalrådet Meeri Wasberg under kvällens kommunfullmäktigemöte. Detta med anledning av att kommunen ställer olika intressen mot varandra. I Brandbergen vill de riva dansbanan för att bygga en förskola och i Västerhaninge vill de flytta Ribby förskolegård för att istället bygga gruppbostäder för personlig assistens och tillfälliga bostäder för nyanlända – som kan byggas på mark nära intill utan att det står i motsättning till barnens lekgård.
– Det finns två politiska frågor som engagerar stort i Haninge just. Dels har vi Dansbanan i Brandbergen som står under nedläggningshot trots att den varje vecka drar mellan 30 och 70 personer. Sen har vi förskolegården i Ribby som det planeras att byggas på mot föräldrarnas vilja. Gemensamt för dessa två är att man kör över de berörda, att det har varit en dubbelplanering av marken och en avsaknad av dialog. Kommer kommunledningen backa och lyssna på kommuninvånarna i Brandbergen och Ribby?, frågade Lina Rigney Thörnblom (RS).
– Dansbanan är väldigt uppskattad och jag vet att många ideella timmar har lagts ned av de aktiva. Men, det är fortfarande så att dansbanan har ett tillfälligt bygglov som inte kan förlängas. Vi måste utgå ifrån detaljplanerna. Och i Ribby är den plats det idag är förskola faktiskt detaljplanerad för bostäder och när vi tog detaljplanen så hade vi ett samråd, svarade Meeri Wasberg (S).
Lina Rigney Thörnblom replikerade:

Tungelsta behöver en offentligt driven vårdcentral

Aleris stänger vårdcentralen i Tungelsta 
Mattias Bernhardsson (RS)

Rättvisepartiet Socialisternas gruppledare Mattias Bernhardsson frågade ut Haninges socialdemokratiska kommunalråd Meeri Wasberg under kommunfullmäktige ikväll om vad kommunledningen gjort för att garantera vård till alla tungelstabor. Detta med anledning av att 6000 patienter blir utan vårdcentral från och med 30 november då Aleris stänger i Tungelsta.
– Som vi sett så många gånger förr när privata företag tagit över vårdcentraler med målet att bedriva verksamheten till en lägre kostnad än landstinget, så visar det sig att de i slutändan inte uppnår kvalitetskraven. I Aleris fall har man haft stafett- och hyrläkare istället för kravet på minst två fast anställda specialister i allmänmedicin. Har du Meeri Wasberg, Socialdemokraterna, krävt av Stockholms läns landsting, att det är en offentligt driven vårdcentral som Tungelsta behöver från och med den 30 november?, frågade Mattias Bernhardsson (RS).
Kommunalrådet: ”Jag bryr mig inte om det är en privat eller offentlig driven vårdcentral”
– Det jag gjorde när jag hörde att Aleris kanske skulle stänga var att jag uppvaktade ansvarigt sjukvårdslandstingsråd där jag har framfört hur viktigt det är att det finns en vårdcentral i Tungelsta. Jag har däremot inte fokuserat på driftsformen, utan på att det behövs en vårdcentral i Tungelsta, särskilt med tanke på den utbyggnad som sker där, svarade Meeri Wasberg (S).
Mattias Bernhardsson (RS) replikerade:

onsdag 7 september 2016

Rädda Brandbergens Dansbana

Lennart Heikenström, Ronny Johansson, Kicki Heikenström och
Madde Palmgren kämpar för Dansbanan
Dansbanans eldsjälar protesterar: "Det är nu vi måste ta i med hårdhandskarna"

Av Lina Rigney Thörnblom,
kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge. Lina kommer att ta upp dansbanans framtid till debatt på måndagens kommunfullmäktige
- - -

Nästa år firar Dansbanan i Brandbergen 20 år. Om den får vara kvar. Haninge kommun vill inte ge förlängt bygglov och risken finns att dansbanan rivs. Men Brandbergens eldsjälar höjer rösten.
Dansbanan drivs av aktiva i Hyresgästföreningen. Det är tydligt för den som bor i Brandbergen att den bidrar till gemenskapen med arrangemangen runt årets högtider. Kommunens dagverksamhet håller till här regelbundet för att spela boule eller kubb.
– Vi invigde Dansbanan på Valborg 1997. Varje vecka kommer mellan 30 och 70 personer när vi har danskvällar, berättar Ronny Johansson när vi träffas på söndagskvällen efter att engagerade i dansbanans förening har umgåtts över en kräftskiva.
I början av sommaren utsåg Hyresgästföreningen i Stockholm Ronny Johansson till årets eldsjäl för hans engagemang vid dansbanan. På väggen ser jag ett 20-tal teckningar hänga från dagen innan.

fredag 2 september 2016

Uppror för vården i hela landet


Tre artiklar inför den landsomfattande protestdagen 4 september

1. ”Allas lika rätt till bra vård är hotad i grunden”
Av Mattias Bernhardsson
Intervju med Sten Axelson Fisk från Socialistiska Läkare

2. ”Det här är startskottet”
Av Katja Raetz
Intervju med protestdagens initiativtagare, sjuksköterskorna Lotta Dickman, Päivi Vilkkavaara och Agneta Lenander.

3. Akut brist på sjukbäddar
Av Johan Sand
Nya chockerande fakta om platsbristen

”Allas lika rätt till bra vård är hotad i grunden”

Ett vårduppror växer fram i landet. Under parollen ”Slut på rean – en annan vård är möjlig”­ manas det till protester den 4 september över hela landet mot den ohållbara situationen inom vården.

Uppropet har spritts som en löpeld och nu planeras manifestationer på 24 orter med backning från bland annat SUSF (Yrkesföreningen Sveriges Undersköterskor och Specialistundersköterskor), Läkarförbundet, Vårdförbundet, Svensk sjuksköterskeförening, Sveriges Arbetsterapeuter, Svenska Barnmorskeförbundet, Nätverket Gemensam Välfärd, Folkkampanj för Gemensam Välfärd, Hemtjänstupproret, Unga Byggare och Socialistiska läkare.

Vi frågar Sten Axelson Fisk, aktiv i Socialistiska läkare och en av talespersonerna för den landsomfattande protestdagen, om vad som är viktigt med den 4 september.

onsdag 24 augusti 2016

"Säg ifrån – vägra acceptera"

Sexuella ofredanden är inte bara ett problem på festivaler,
utan ett samhällsproblem som sker dagligen, överallt
Fler anmäler, säger ifrån och vägrar acceptera sexuellt ofredande

Av Lina Rigney Thörnblom,
kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge
- - -

Anmälningarna av sexuellt ofredande på ungdomsfestivalen We are Stockholm har fördubblats sedan förra året. Anmälningarna har även ökat kraftigt på landets övriga festivaler. På We are Sthlm 2015 anmäldes 20 fall av sexuellt ofredande och en våldtäkt. I år anmäldes 53 fall av sexuellt ofredande.
Att anmälningarna har ökat på årets festivaler vill landets rasister och ”sanningssägare” få till att det beror på de flyktingar som tvingats söka sig till Sverige. Man är helt ovillig att se att kvinnor och tjejer har fått en större medvetenhet om vad som faktiskt är trakasserier och ofredanden och att man vägrar acceptera att det sker.

Sedan 2006 har anmälningarna av ofredande ökat med 65 procent enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ), men jämfört med 2014 minskade anmälningarna med 1 procent. Även sexualbrotten har efter en ökning 2013 (1,3 procent av befolkningen) minskat igen 2014 (1,0 procent av befolkningen) enligt den nationella trygghetsundersökningen.
Det är kvinnor som står för den absoluta majoriteten av de som utsätts för sexualbrott. Tydligt är att en bild har spridits när det gäller sexuella ofredanden, av bland annat media, av att Sverige har blivit ett samhälle där kvinnor inte längre kan vara trygga. Att situationen skulle vara ny.

Även om sexualbrott nästan alltid utförs av män och brottsoffren nästan alltid är kvinnor har fokus försökts flyttas från att den gemensamma nämnaren är kön till att det skulle vara på grund av etnisk bakgrund. Att orsaken skulle vara fler flyktingar.
Det är att förolämpa alla kvinnor och tjejer som utsätts och har utsatts för trakasserier och ofredanden dagligen i skolor, på arbetsplatser och i andra sociala sammanhang.

”På ett sätt får man räkna med att folk kommer att ta på en”, berättade en 14-årig tjej till Dagens Nyheter inför We are Sthlm. Ett klassiskt exempel på vad normaliseringen av sexuella trakasserier leder till, och en vanlig kommentar även bland vuxna kvinnor om vad man får acceptera vid ett besök på krogen. Men det är den normaliseringen som har börjat luckras upp. Fler anmäler, säger ifrån och vägrar acceptera.
"Sexuella trakasserier normaliseras så tidigt som i lågstadiet. Därför är det viktigt att skolor får tillräckliga resurser för att kunna minska antalet elever i varje klass och per lärare, att elevvårdande personal och fritidsledare finns på varje skola och att personal har utbildning i genuspedagogik"
Bris rapporterade vid sommarlovets slut om hur deras kontakter med barn ökade med 9 procent den här sommaren jämfört med förra. 17 procent av kontakterna handlade om våld, övergrepp eller kränkningar. 41 procent handlade om psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan bland unga har ökat under 1990- och 2000-talet enligt socialstyrelsen.
Det är en av effekterna av färre resurser till skolan, men även vården. Bris kräver bland annat att BUP måste ges möjligheten att leva upp till vårdgarantins 30 dagar.
Sexuella trakasserier normaliseras så tidigt som i lågstadiet. Därför är det viktigt att skolor får tillräckliga resurser för att kunna minska antalet elever i varje klass och per lärare, att elevvårdande personal och fritidsledare finns på varje skola och att personal har utbildning i genuspedagogik. Ett synsätt som ”äsch, han är kär i dig” ska inte tillåtas existera.
Barn måste få lära sig gränssättning och tillåtas bestämma över sina egna kroppar, detta redan i förskolan.

måndag 22 augusti 2016

Bevara Ribby förskolegård

Rättvisepartiet Socialisterna: Bygg inte på barnens lekplats – det finns annan mark för bostäder


Kommunen har detaljplanerat för 25 nya lägenheter i Ribby, Västerhaninge. De planerade lägenheterna ska vara gruppbostäder för LSS (personlig assistans), vilket framgår i detaljplanen som antogs redan 2005. Ett antal av dessa platser ska även användas som tillfälligt boende för nyanlända.

Men trots att det finns tillgänglig mark att bygga på väljer kommunledningen (S, MP och C) att bygga mitt på Ribby förskolas lekgård. Lekgården föreslås flytta till en parkyta brevid, vilket innebär att lekgården inte står i direkt anslutning till förskolan.
Personalen gjorde en konsekvensanalys (vilket politikerna inte bemödat sig att genomföra) vilken bland annat pekar på att barnen riskerar att inte hinna på toaletten, att avstånden är för långa vid akuta situationer och att barnen inte kommer att kunna vistas på gården under vissa tider.
Lina Rigney Thörnblom (RS)
– Gruppbostäderna behövs, men inte på bekostnad av en uppskattad lekgård för barnen. Det är riktigt dåligt av både denna och tidigare kommunledningar att föräldrar och anställda inte känt till planerna trots att de går tillbaka till 2005, säger Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledamot Lina Rigney Thörnblom
Byggnadsplanerna sträcker sig alltså tillbaka flera kommunstyren, från S/FP-styret 2002-2006, under två M/FP/KD/C/MP-styren 2006-2014 till dagens S/C/MP-styre. Detaljplanen för bostäder togs 2005 och "i väntan" på dessa bostäder så öppnade kommunen förskolan 2008 och fick en gård anpassad till att byggas bostäder på senare. När sedan bostäderna dröjde så utformade man gården annorlunda.
Nu när gruppbostäderna ska uppföras, hela 12 år efter antagen detaljplan, så informeras chockade anställda, föräldrar och barn att deras förskolegård ska flyttas. Informationen gick ut i våras, men ännu har ingen verklig dialog ägt rum. 200 namnunderskrifter har samlats in mot flytten.